Välkommen till FMH.se

Forum Miljö & Hälsa, FMH.se, är verktyget för dig som arbetar professionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor, inklusive livsmedel. Allt du behöver för att utnyttja tjänsten är en dator med tillgång till internet.

Kunskapsbank för miljö- och hälsoskydd
Kunskapsbanken är en databas med fakta, lagstiftning, rättsfall, checklistor med mera om allt som rör miljö- och hälsoskydd.

Informationen uppdateras kontinuerligt. Du kan också ställa frågor till våra experter om du har problem med ett ärende.

Kunskapsbanken används redan av hundratals miljöhandläggare runt om i landet och av eleverna på flera universitet. Här kan du se vilka som använder Kunskapsbanken.

Anmäl ditt intresse för den kostnadseffektiva tjänsten redan nu till info(at)remove-this.fmh.se.

Kurser och miljöjuridisk rådgivning
Forum Miljö & Hälsa arrangerar också uppskattade kurser och erbjuder miljöjuridisk rådgivning genom vår tjänst Fråga din miljöjurist.

Kurser

 Mer info: klicka på  Kurser!


NY KURS
Att skapa effektiva och välmående tillsynsteam
Att vara miljö- eller livsmedelshandläggare är ett utmanande arbete.
Det ställer krav på den egna arbetsmiljön, som behöver vara stöttande och ge möjlighet till psykosocial hållbarhet. En viktig del av ett hållbart arbetsliv är att samarbetet i arbetsgrupperna fungerar väl. Ett icke-fungerande samarbete med kollegor dränerar energi, medan ett väl fungerande samarbete ger motståndskraft mot de prövningar arbetet utsätter en för.

Kursdagen är anpassad till Miljökontorets verksamhet och ger kunskap,verktyg för att den enskilde chefen/samordnaden/handläggaren ska bli mer effektiv och välmående i arbetsgruppen med syftet att skapa väl fungerande team. Det handlar bland annat om vilka konkreta frågor en grupp behöver ta sig an för att bli välmående och effektiv och hur man har konstruktiv kommunikation.

OBS! Vi skjuter fram kursen till hösten 2019. Vi återkommer med nytt datum.

Program kurs Stockholm

Anmäl intresse till info(at)remove-this.fmh.se.

Tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar - grundkurs
Grundkursen tar upp tillsynen kring mindre dricksvattenanläggningar, dvs. anläggningar som lyder under Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). 
Teori varvas med praktiska exempel och övningar i grupp. Målgruppen är inspektörer som ska börja göra tillsyn på vattentäkter och erfarna inspektörer som behöver lite fördjupning och mer praktiska tips. Målet med kursdagen är att få tips och verktyg som förenklar tillsynsarbetet och att förebygga dricksvattenutbrott.

Senaste kursen i Stockholm 

Program kurs Stockholm 31 maj 2018


Anmäl intresse till info(at)remove-this.fmh.se.

Hur genomför vi effektiv tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar? - fördjupningskurs
I fördjupningskursen har vi fokus på praktisk kontroll i fält. Här ställs inspektören 
inför vilka metoder som kan användas vid kontroll av mindre dricksvattenanläggningar.
Vilka förberedelser bör göras? Vad ska kontrolleras på plats och hur ska det gå till? 
Hur sker kontroll av analysprotokoll, kontroll av faroanalys och faroanalys med eventuell HACCP? 
Vad bör ingå i en rapport efter besöket? Det blir också fokus på hur HACCP för mindre dricksvattenanläggningar kan och ska se ut.Teori varvas med praktiska exempel och övningar i grupp. Målgruppen är inspektörer som gått FMH:s grundkurs ”Effektiv tillsyn av mindre dricksvattenanläggningar”och erfarna inspektörer som behöver fördjupade kunskaper och mer praktiska tips. Målet med kursdagen är att få tips och verktyg som förenklar tillsynsarbetet och att förebygga dricksvattenutbrott.

Senaste kursen i Karlstad maj 2019 se länk nedan

Program kurs Karlstad 

Anmäl intresse till info(at)remove-this.fmh.se.


Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning - kurs för livsmedelsinspektörer

Livsmedelsinspektörer saknar lite råg i ryggen att hantera utredningar av misstänkta matförgiftningar och backar/ lägger ned ansvarsfrågan om resultat av provtagningar inte är övertydliga. En del utreder överhuvudtaget inte matförgiftningar utan menar att ”man hittar ändå aldrig vad det berodde på”.  
Man generaliserar och förenklar utan att alla gånger förstå konsekvenserna. Man saknar oftast stöd i och kunskap om hur man ska göra. För att råda bot på detta och ge inspektörerna kunskap och stöd så anordnar vi kurser på olika platser i landet.  

Vi planerar en ny kurs i Falun och Stockholm hösten  2019

Senaste kursen i Sundsvall den 28 april

Kursprogram Sundsvall 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

NY KURS
Provtagning av oljor och förorenad mark
Vi planerar en kurs i Provtagning av oljor och förorenad mark tillsammans med NFC (Nationellt forensiskt center) tidigare SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium). Planeras att genomföras i Stockholm hösten 2019.
Maila intresse till info@fmh se.


Miljödomstolsprocessen i praktiken - prövning, taktik och argumentation
Som miljöhandläggare kan man ha flera roller vid mark- och miljödomstolens
förhandlingar och det gäller att veta hur man ska agera i de olika rollerna. Vilka
förutsättningar är det som gäller? Miljöhandläggarens förhållningssätt vid olika
 mål och ärenden diskuteras utförligt med praktiska exempel från rättstillämpningen.
Vad gick bra och vad gick snett? På en dag lär du dig grunderna i prövning och överprövning, att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll, hur man förhåller sig och når bra resultat i miljöprocessen.

Senaste kursen i Stockholm maj 2018, 

Kursprogram 29 maj 2018 Stockholm 

Vi undersöker om det finns intresse för en kurs i Göteborg och Hässleholm under hösten 2019.

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Miljöbrott i praktiken - åtal, provtagning och bevissäkring
 
På en dag lär du dig grunderna i att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll som miljöhandläggare och nå bäst resultat vid ett misstänkt miljöbrott. 

Senaste kursen i Hässleholm se länk nedan

Kursprogram 28 maj 2019 Hässleholm. 


Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Tillsynsmetodik - kvalitetssäkra dina inspektioner och beslut
Syftet med kursdagen i Tillsynsmetodik är att ge kunskap och inspiration för att utveckla
tillsynen genom att belysa frågan ur olika vinklar. 

Högni Hansson diskuterar hur förhållandet till verksamhetsutövare och arbetsgivare påverkar tillsynen medan Jonas Christensen utreder de juridiska möjligheterna och begränsningarna för inspektören.

Jonas lär dig också skriva vitesförelägganden som håller för en granskning i domstol.Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll när du utövar tillsyn

Senaste kursen i Göteborg se länk nedan

Kursprogram och anmälan  klicka här

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

 

Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

Hur genomför vi effektiv tillsyn och kontroll? Kursen Tillsynsmetodik - praktisk inspektionsmetodik tar upp hur man på bästa sätt förbereder och genomför miljötillsyn eller livsmedelskontroll.

Det vill säga hur man i mötet med verksamhetsutövaren kan fastställa vad som behöver rättas till för att nå lagstiftningens mål.

Senaste kursen i Stockholm  

Kursprogram 26 maj

Vi planerar kurser i Hässleholm och i norra Sverige under hösten 2019.
Allt beror dock på hur många som anmäler sig.

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Tillsynsmetodik - i mötet med verksamhetsutövaren

Efter önskemål så har vi har tagit fram en fortsättningskurs i Tillsynsmetodik där vi fokuserar på mötet med verksamhetsutövaren och går utöver traditionella kommunikation och "bemötandekurser". Kursen är  skräddarsydd för handläggare på tillsynsmyndigheter inom hela "miljöområdet" samt inom livsmedel. Syftet med kursdagen är att ge kunskap om hur jag verkligen når fram till den jag inspekterar!  Det handlar om kön, kultur, språk och social kompetens etc. 


Senaste Kursen i Hässleholm.

Kursprogram Hässleholm 20 maj 

Vi planerar kurser i norra Sverige under 2019. Allt beror dock på hur många som anmäler sig. 

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se


Miljöbrottsprocessen i praktiken - miljöhandläggaren i domstolen

Kursen lär dig agera säkrare i domstolen när du vittnar.

Nästa kurstillfälle: i Stockholm eller Hässleholm hösten 2019

Kursprogram tidigare kurs

Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

 

Kurs i nya förvaltningslagen

Den 1 juli 2018 börjar den nya förvaltningslagen att gälla. 
Den nya lagen medför en hel del förändringar, bland annat rörande 
myndigheternas utredningsansvar och beslutsfattande. 
Vi har genomfört kurser i Stockholm, Falun och Luleå med många nöjda handläggare. 

Senaste kursen i Hässleholm den 24 april 2018 

se program nedan.

Kursprogram 24 april 2018 Hässleholm

Hör av er om ni vill att vi skall ordna en kurs i er region. 

Anmäl intresse till info(at)remove-this.fmh.seNY KURS!
Retorik och argumentationsteknik - ett verktyg i miljöarbetet

Som miljöinspektör ställs krav på förmågan att hantera olika typer av målgrupper, allt från politiker till enskilda näringsidkare. Syftet med  kursen är att ge kunskap och verktyg att presentera och argumentera för sina förslag, lösningar och åtgärder i varierande situationer.
Kursen planeras våren 2019. 

Anmäl intresse till info(at)remove-this.fmh.se.


Vi planerar kurser i Intervjumetodik - som du frågar får du svar under hösten 2018.
Intervjuteknik lär dig frågandets svåra konst. Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer och får veta det vanligaste felet i intervjuer.


Intresseanmälan till info(at)remove-this.fmh.se

Nya abonnenter Kunskapsbanken 2019
Vi hälsar Borlänge, Vallentuna och Mörbylånga välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för kommunala miljökontor.

 

 

Lediga jobb

Information om platsannonsering finns här.

Aktuella eller nyligen utgångna platsannonser

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Bräcke kommun

Miljö- och hälsoskyddslsinspektör Sunne kommun

 

Senaste Nytt

Under december 2018 och januari 2019 har ekodesignkraven på produkter även börjat omfatta...

Var tionde kommun har stora brister i sitt radonarbete visar en ny enkätundersökning från...

Livsmedelsverket förelägger sju kommuner att visa hur de i fortsättningen på ett pålitligt sätt ska...